Cúram Leanaí – Cúnamh Riachtanais Speisialta

QQI Leibhéal 5 Gradam Iomlán i gCúram agus Oideachas Leanaí 5M2009

(Childcare Special Needs Assistant through Irish)

Tabharfaidh an cúrsa seo deiseanna do mhic léinn ar mhaith leo post a aimsiú mar cúntóir riachtanais speisialta i réimse leathan suíomhanna chúraim agus oideachais ina bhfuil an Ghaeilge mar phríomhteanga.

Gheobhaidh mic léinn an t-eolas, na scileanna agus an cháilíocht atá riachtanach le gairm a bheith acu i gcúram agus oideachas na nóg. Gheobhaidh siad traenáil ó thaobh na scileanna praiticiúla, an t-eolas agus an tuiscint ar ról an chúntóra riachtanais speisialta i crèche, i naíonra, i mbunscoil, agus i meánscoil ina bhfuil an Ghaeilge mar phríomhteanga. Mar chud den gcúrsa, bíonn mic léinn ar socrú i réimse scoileanna agus suíomhanna chúraim leanaí trí mheán na Gaeilge.

 • Forbairt Leanaí (5N1764)
 • Sláinte agus Folláine Leanaí (5N1765)
 • Cúram agus Cleachtadh Teagaisc na nÓg (5N1770)
 • Oideachas Leanaí agus Súgradh (5N1773)
 • Cúnamh Riachtanais Speisialta (5N1786)
 • Gaeilge do Sheirbhísí Réamhscoile (5N2005)
 • Gaeilge (5N1631)
 • Cumarsáid (5N0690)
 • Taithí Oibre (5N1356)

Cúig phas san Ardteist/LCA nó QQI Leibhéal 4 nó cáilíócht chóibhiseach. Feicfear ar thaithí traenála agus oibre ag am an agallaimh. Tá fáilte roimh mhich léinn lánfhásta agus roimh mhic léinn idirnáisiúnta. Tá roinnt áiteanna VTOS ar fáil. B’fhearr go mbeadh caighdeán ard Gaeilge ag mic léinn, agus taithí oideachais acu trí mheán na Gaeilge.

Tar éis an cúrsa a chríochnú go rathúil is féidir leas a bhaint as an HELS (Higher Education Links scheme) chun tosú sa chéad bhliain ar réimse chláir teastais agus céime in Institiúid Teicneolaíochta agus Ollscoileanna. CAO.ie

Tabharfaidh an cúrsa seo deiseanna do mhic léinn ar mhaith leo post a aimsiú mar cúntóir riachtanais speisialta i réimse leathan suíomhanna chúraim agus oideachais ina bhfuil an Ghaeilge mar phríomhteanga.


QQI Level 5 Major Award in Early Childhood Care and Education 5M2009

This childcare course will offer opportunities for students who wish to specialise in working as a special needs assistant in a variety of care and education settings where Irish is the primary language.

This childcare course will offer opportunities for students who wish to specialise in working as a special needs assistant in a variety of care and education settings where Irish is the primary language. This course will provide students with the knowledge, skills and qualifications necessary to pursue a career in the area of early years care and education. Students will receive training in the basic practical skills, knowledge and understanding of the role of the special needs assistant in crèches, playschools, primary schools, second level schools etc. where Irish is the Primary language. As part of the course, students undertake placement in a range of Irish schools and Irish childcare settings

 • Child Development (5N1764)
 • Child Health and Well Being (5N1765)
 • Early Care and Education Practice (5N1770)
 • Early Childhood Education and Play (5N1773)
 • Special Needs Assisting (5N1786 )
 • Irish for Preschool Services (5N2005)
 • Irish (5N1631)
 • Communications (5N0690)
 • Work Experience (5N1356)

Five passes in the Leaving Certificate/Applied or QQI Level 4 or equivalent qualification. Prior learning and practical work experience taken into account at interview stage. Mature and international students are most welcome to apply. A number of VTOS places are available.Students preferably should have completed prior education through the medium of Irish or achieved Higher Level Irish in Leaving Certificate.

On successful completion of course Students can progress through the Higher Education Links scheme for entry to year one of a range of higher certificate and degree programmes at Institutes of Technology and Universities (CAO.ie).

On successful completion of this course Students will have acquired the skills necessary for employment in the early childhood childcare sector including crèches, playschools, primary schools, second level schools etc. where Irish is the Primary language.